Nástup na ubytovanie

Príchod je stanovený medzi 14:00 a 17:00 hodinou (iný príchod je samozrejme možný po dohode s prevádzkovateľom).

Ukončenie ubytovania

Odchod do 10:00 hodiny (iný odchod je samozrejme možný po dohode s prevádzkovateľom). Odovzdanie kľúčov od chaty prebehne do rúk prevádzkovateľa, alebo inej osoby poverenej prevádzkovateľom.

Záverečné upratovanie

Odmena za upratovanie je započítaná v celkovej cene za ubytovanie avšak nezahŕňa základné hygienické upratovanie zo strany zákazníka. Prosíme preto zákazníkov, aby pred odchodom vyzliekli posteľnú bielizeň, vyniesli odpad, uviedli spálne, kuchyňu a spoločenskú miestnosť do stavu v akom ich prevzali a vykonali aspoň základné upratovanie. Ďakujeme!

Rezervácia

 Záväzná rezervácia prebehne až po zaplatení zálohy (príp. celého pobytu) alebo pri potvrdení rezervácie prevádzkovateľom (napr. v prípade, že nie je možné zálohu v danom termíne uhradiť). Rezerváciu môžete potvrdiť aj poslaním mailu s dokladom o zaplatení zálohy.

Cena

Ceny sú uvedené v samostatnom cenníku a sú konečné. Cena zahŕňa prenájom chaty s príslušenstvom, dodávku elektrickej energie, teplej a studenej vody, vykurovanie, lôžkoviny, uteráky, parkovanie na vyhradenom mieste a poplatky za internet vrátane TV/SAT. Cena nezahŕňa poistenie, dopravu, stravovanie či iné ako základné služby spojené s ubytovaním v súkromí. Prevádzkovateľ je povinný vyberať mimo cenník ubytovania i tzv. ubytovací poplatok (miestny poplatok / daň z pobytu pre obec Smižany), ktorý bude účtovaný samostatne a to vo výške 0,60,- €/osoba/noc pri nástupe na pobyt pre osoby staršie ako 15 rokov.

Platobné podmienky

Záväzná rezervácia: Povinnosťou zákazníka je zaplatiť zálohu v hodnote 50 % z ceny ubytovania do piatich dní po obdržaní potvrdenia (e-mail) zo strany prevádzkovateľa. Ak táto záloha nebude uhradená na bankový účet do 5 pracovných dní, bude rezervácia automaticky stornovaná. Zostávajúca čiastka celkovej ceny bude uhradená pri ubytovaní. V prípade, že zákazník v priebehu prenájmu svojvoľne zruší časť svojho prenájmu, musí o tom bezprostredne informovať prevádzkovateľa. Zákazník v tomto prípade nemá nárok na finančnú náhradu za nevyužitú časť pobytu.

Kaucia

V deň nástupu na ubytovanie zloží zákazník kauciu vo výške 300,- Eur za chatu do rúk prevádzkovateľa. Kaucia slúži ako záloha, ktorá bude v prípade, že nedôjde zo strany zákazníka k poškodeniu zariadenia či inej ujme, vrátená v hotovosti zákazníkovi pri ukončení ubytovania. Kaucia môže byť krátená aj za hrubé porušenie ubytovacieho poriadku (napr. rušenie nočného kľudu, neopustení apartmánu do stanovenej doby a pod).

Zrušenie rezervácie (storno podmienky)

 Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť rezerváciu ubytovania a to výhradne elektronickou (e-mailovou) formou. Zrušenie nastáva dňom doručenia do e-mailovej schránky prevádzkovateľa. Ak zákazník zruší rezerváciu, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi nižšie uvedený storno poplatok z celkovej ceny ubytovania. Výška storno poplatku je stanovená nasledovne:
 • pri zrušení do 60 dní pred nástupom na pobyt vrátenie 100% zálohy
 • pri zrušení od 59 do 30 dňa pred nástupom na pobyt vrátenie 50% zálohy
 • pri zrušení od 29 do 0 dňa pred nástupom na pobyt zálohu nevraciame
Vyúčtovanie a vrátenie uhradenej sumy znížené o storno poplatok zašle prevádzkovateľ do 30-tich dní od nahlásenia zrušenia ubytovania. V prípade nepredvídateľných okolností na strane prevádzkovateľa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať zákazníka. Zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany prevádzkovateľa.

Reklamácie

V prípade výhrad k dohodnutým podmienkam ubytovania, je zákazník povinný svoje pripomienky ihneď písomne alebo osobne oznámiť prevádzkovateľovi. Ak svoje pripomienky neoznámi bezprostredne, stráca nárok na neskoršie možné odškodnenie.

Poistenie

Cena za ubytovanie neobsahuje žiadne poistenia.

Práva a povinnosti zákazníka pobytu

Zákazník pobytu má právo najmä:
 • vyžadovať ubytovanie podľa akceptovanej ponuky
 • reklamovať prípadné nezhody a žiadať odstránenie alebo doplnenie
 • byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami v kvalite, rozsahu, cene a termíne objednaného ubytovania
Zákazník pobytu musí rešpektovať najmä tieto povinnosti:
 • predložiť doklady požadované prevádzkovateľom (občiansky preukaz, alebo pas)
 • zaplatiť cenu za ubytovanie v stanovenom termíne
 • zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú účastníkmi ubytovania a im zverenými osobami
 • dodržiavať ubytovacie podmienky
 • riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a týmito všeobecnými podmienkami
 • chata nie je k dispozícii na prenájom na dozvuky stredoškolákov a iné hlučné mládežnícke akcie 
 • na chate je zakázané používať prenosné reproduktory a mikrofóny (na chate je k dispozícii pre návštevníkov veža na CD a USB)
 • v NP SR taktiež platí nočný kľud v čase od 22:00 hod. do 8:00 hod., za dodržiavanie nariadenia zodpovedá osoba, ktorá od nás chatu prenajal
 • prenajímateľ má právo upozorniť na nevhodné správanie či ničenie majetku, pri hrubom porušení ubytovacích podmienok je prenajímateľ oprávnený ohlásiť policajnú hliadku, prípadne vyzvať ubytovaných hostí k opusteniu objektu bez nároku na vrátenie peňazí za ubytovanie
 • uhradením rezervačného poplatku zákazník súhlasí s ubytovacím poriadkom, ubytovaní hostia sú oboznámení s ubytovacími podmienkami pri preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.

Domáci miláčikovia

Domáce zvieratá sú povolené LEN PO DOHODE s majiteľom chaty. Povolené sú len malé rasy psov. Za domáce zviera neúčtujeme žiadne poplatky. Majiteľ zvieraťa plne zodpovedá za jeho hygienické návyky a prípadné škody na majetku.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.3.2022 a platia do doby, pokiaľ sa nestanoví inak. Zákazník potvrdzuje uhradením zálohy alebo celej ceny za ubytovanie, že sú mu tieto všeobecné podmienky známe a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Prevádzkovatelia chaty nezodpovedajú za vady počas ubytovania, ktoré nemôžu ovplyvniť a ktoré vzniknú z dôvodu vyššej moci. Tieto podmienky majú platnosť pre priame ubytovanie ako i sprostredkované treťou stranou.